"آخرین" انتخاب شما، "چه وقت" محقق خواهد شد؟!
شاید هیچ وقت؟ ... در صورت تکرار انتخاب های "نامناسب"؟
شاید الآن؟ ... در صورت انتخاب "مناسب"؟
درست است.

در هر صورت، زمان نیز، خواهد گفت ...
هر کسی را بهر کاری ساخته اند و
بهترین شعار، "تجربه مقدم" و "تخصص متمرکز" است.